The Latest

Apr 21, 2014 / 330,343 notes

johnegbort:

uʍop ǝpısdn pǝuɹnʇ pǝddıןɟ ʇoƃ ǝɟıן ʎɯ ʍoɥ ʇnoqɐ ןןɐ ʎɹoʇs ǝɥʇ sı sıɥʇ ʍou

(via happiest)

Apr 21, 2014 / 9,517 notes
kissmeok:

♡Love/Couples♡
Apr 21, 2014 / 34,895 notes

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(via so-personal)

kissmeok:

♡Love/Couples♡
Apr 21, 2014 / 21,703 notes

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(via so-personal)

cacteui:

tackhy:

Indie // Bambie
Apr 21, 2014 / 6,680 notes

cacteui:

tackhy:

Indie // Bambie

image

(via la-sirena-en-el-mar)

just-a-boring-url:

✚ Spells and Potions ✚
Apr 21, 2014 / 16,477 notes
Apr 21, 2014 / 19,372 notes

virguin:

snapchatting:

i do fun things all the time. for example, right now i’m sitting

and snapchatting

(via loserslol)

Apr 21, 2014 / 187 notes
Apr 21, 2014 / 143,469 notes

em-muh:

Just put on dark lipstick and act like nothing happened

(via tornrnypickles)

rocket-pussy:

enter-galactic-love:

hallucinate 

☾☼☽
Apr 21, 2014 / 2,984 notes

rocket-pussy:

enter-galactic-love:

hallucinate 

☾☼☽

(via la-sirena-en-el-mar)